مربی زندگی ،رشد و توسعه فردی

من نیلوفر هیهات ، مربی زندگی ، رشد و توسعه فردی هستم .

ارزش های من : آزادی ، مهربانی ، احترام ، مسئولیت پذیری ، اصالت

توانمندی های من : عشق ورزیدن ، همراهی ، عشق به یادگیری ، هوش اجتماعی ، قدردانی

اصول زندگی من : مثل گندم باش ، زیر خاک میبرندش ، باز می روید.زیر سنگ می برندش، آرد می شود ، پربهاتر. آتش میزنندش، نان می شود ، مطلوب تر.به دندان می جوندش ، جان می شود ، نیرومندتر

تغییرات کوچک ، بر اثر تکرار منجر به تغییرات بزرگ در آینده می شود.

به راه بادیه رفتن ، به از نشستن باطل ، گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.

قوانین زندگی من : در تلاشم به پدر و مادرم احترام بگذارم . در تلاشم در هرکاری نظم را رعایت کنم. در تلاشم قوانین اجتماعی را رعایت کنم. در تلاشم رفتارهای موثر و مسئولانه داشته باشم.

ماموریت زندگی من : ردپای من در جهان ردپای نیلوفری که با عشق و تعهد و پشتکار ، به انسانها کمک میکنه طعم شیرین تغییر رو تجربه کنن.

نیلوفری که با تک تکشون این تغییر رو جشن می گیره .

نیلوفر به انسانها رابطه سازی رو آموزش میده تا بتونن تو بستر رابطه نیازهاشون رو ارضا کنن تا محیطی داشته باشیم که بدون بغض و کینه ، کنار هم شاد زندگی کنیم. من اینجام که بتونم بهترین خودم باشم.

من قوی ، شجاع و با اراده هستم و همراه دیگران هستم تا تصمیم بگیرن ، حرکت کنن ، زمین بخورن و بلند شن و شکست ها رو با دستاوردها همراه کنن.