ماموریت الهام دولتی

من الهام دولتی ، مربی سازمانی و کسب وکار هستم.

ماموریت من: میخواهم به دیگران کمک کنم تا زندگی شاد و با کیفیتی داشته باشند. در این مسیر برای کشف دنیای درون شان، ساختن روابط کیفی و موثر با خود و دیگران و برای رسیدن به بهترین خودشان همراهشان هستم.

ارزش های من: اصالت، اثرگذاری، روابط دوستانه و کیفی، اعتبار

توانمندی های من: ارتباط موثر، هوش هیجانی و عاطفی، قدردانی، رهبری، قدردانی

باور من: اگر میخواهیم کنترل زندگی مان را در دست بگیریم، باید دانش و مهارت زندگی مسئولانه را بیاموزیم