parallax background

چی شد که این دفتر رو طراحی کردم؟!

مثل خیلی ها منم یه روزی فکر می کردم زندگی فقط کار کردنه و مهم ترین هدف از زندگی پول در آوردنه و مسابقه دادن با آدم های دیگست بیشتـــــرین زمانم رو کار می کردم و خودم رو با دســـت آوردهام معرفی می کردم، پول به اندازه کافی داشتم، اما خوشحال نبودم ...


ادامه مطلب
 

چی شد که این دفتر رو طراحی کردم؟!


مثل خیلی ها منم یه روزی فکر می کردم زندگی فقط کار کردنه و مهم ترین هدف از زندگی پول در آوردنه و مسابقه دادن با آدم های دیگست بیشتـــــرین زمانم رو کار می کردم و خودم رو با دســـت آوردهام معرفی می کردم، پول به اندازه کافی داشتم، اما خوشحال نبودم ...


ادامه مطلب
parallax background
 

فیلم معرفی دفتر


اگه می خوای بدونی دفتر سال عوضی چی هست، لطفا این فیلم رو تماشا کن